Hier vind u de authentische esoterische gebeden,
met uitleg van hun effect,
zoals Jezus deze aan de eerste christenen leerde.

GEBEDENBOEKJE:
U KUNT EEN GEBEDENBOEKJE GEMAAKT DOOR CARINA BESTELLEN:
(de winst gaat naar onze non-profit organisatie) 
- maak € 5.50
(incl.€ 2.50 verzendkosten) over te maken op het rekeningnummer van stichting Engelenwerk o.v.v. gebedenboekje.
- vermeld ook uw naam en adres op de overschrijving!
- stuur een mailtje naar de stichting dat u het geld gestort heeft en het boekje wordt u toegezonden.


Deze gebeden reinigen, helen en beschermen onze chakra’s.

Ik heb in mei 2009 in mijn lezing: "De Tijd naar Verlichting toe" deze esoterische gebeden onder de aandacht van de toehoorders gebracht.
Daarbij de uitleg zoals mijn Begeleiders mij deze gaven, om deze heilige gebeden te begrijpen en van hun wonderlijke effecten bewust te worden.

Daaronder vind u de zogenaamde : overgangsgebeden. 
Zij vormen een brug van het Onze Vader en Wees Gegroet zoals de exoterie (kerk en staat) deze ons leerde, naar de esoterische (zielskunde) gebeden.
De authenthische gebeden werden de eerste christenen, door Jezus die de Christus werd, zelf geleerd!

Daar er een groot trauma in de mensheid is ontstaan vanuit de ont-waardiging van de vrouw als spiritueel mens; als de wijsheid op aarde, is mij door mijn Begeleiders gezegd een belangrijke tussenstap aan de mensen te leren.
Dit ALVORENS weer het oorspronkelijke Onze Vader en Onze Moeder te bidden,met de ware betekenis die hierbij hoort.

Vandaar dat het wellicht aan te raden is om eerst het overgangsgebed: "Onze Vader-Moeder" te bidden, om weer bewust te worden dat het mannelijke en vrouwelijke gelijk aan elkaar is.
Dat in ieder mens deze beide krachten aanwezig zijn.

In de vrouw is primair wijsheid aanwezig, echter ze hoort dit met het mannelijke element kracht te verbinden. Om zo een krachtige wijsheid te laten ontstaan.

In de man is primair kracht aanwezig, echter hij hoort dit met het vrouwelijke element wijsheid te verbinden. Om zo een wijze kracht te laten ontstaan.

 • Overgangsgebed Onze Vader-Moeder:

 • Onze Vader-Moeder die in de hemelen zijt (Chakra 7)
  Uw naam worden geheiligd (Chakra 6)
  Uw koninkrijk kome (Chakra 5)
  Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. (Chakra 4)
  Geef ons heden ons dagelijks brood (Chakra 3)
  En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Chakra 2)
  En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze (Chakra 1)
  Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen (Kundalinistroom wordt geactiveerd naar hypothalamus en epifyse toe. Dit bevordert de Verlichting.)

En in de Bron is van de versmelting van deze beide krachten het lemniscaat ontstaan.De oneindige liggende 8, het heilige teken van Godsenergie die vrijkomt doordat beide krachten hun eigenheid hebben opgegeven. Door deze synergie komt de Godskracht vrij.Afbeelding1lemniscaat


Als je dit kunt begrijpen én doorvoelen.
Dan ben je wellicht toe bent aan het bidden en begrijpen en doorvoelen van de twee esoterische gebeden het  Onze Vader én het Onze Moeder, zonder daarmee meer betekenis of kracht toe te kennen aan de vader dan aan de moeder, dan ben je toe aan de oorspronkelijke gebeden zoals Jezus die ons naliet. 
Onze geest is eeuwig en hoort toe aan God de Vader.
Ons lichaam is vergankelijk, maar zonder lichaam kunnen wij ons hier niet manifesteren in incarnatie als mens. Ons lichaam  hoort toe aan God de Moeder. 

Jezus die ons voorleefde hoe je je kunt laten overschaduwen door de Christus energie, en daarmee werd hij de Verlichte Mens; Jezus de Christus.
Onthoud dat de Christus energie de eerste energie was die ooit uit de Bron ontsprongen is en steeds ontspringt. Deze energie staat voor Licht en Liefde.

De autentische esoterische gebeden:

Start het bidden met het maken van het esoterische Kruis-teken, het teken van de nieuwe mens.
 • In de Naam     (Hef je handen en je ogen om hoog naar de Bron)
 • van de Vader    (Raak je voorhoofd, chakra 6 aan,= Hemelse Vader)
 • en de Moeder    (Raak je onderbuik, chakra 2 aan, = Aardse Moeder)
 • en de Zoon    (Raak je Rechterschouder aan, = de Paradijszonen / de Aartsengelen)
 • en de Dochter    (Raak je Linkerschouder aan, = de Mensheid op aarde)
 • en de Heilige Geest    (Hef je handen en ogen omhoog in Eenheidsbewustzijn)
 • Amen.    (Sluit je handen voor je voorhoofdchakra of voor je hartchakra en sluit je ogen.)
Wij roepen hierbij de hulp van de 4 Hemelse Engelen aan:

Engel van LICHT
Engel van LIEFDE
Engel van VREDE
Engel van HOOP


Het esoterisch Onze Vader:Door het Onze Vader te bidden zoals Meester Jezus de Christus het ons leerde, wordt onze geest herboren en onze ziel zo volmaakt als de heilige Geest van de Hemelse Vader.
* Onze Vader die in de hemelen zijt (Chakra 7)
* Uw naam worden geheiligd 
(Chakra 6)
* Uw koninkrijk kome 
(Chakra 5)
* Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
(Chakra 4)
* Geef ons heden ons dagelijks brood 
(Chakra 3)
* En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
(Chakra 2)
* En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze 
(Chakra 1)
* Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen  
(Kundalinistroom wordt geactiveerd naar hypothalamus en epifyse toe. Dit bevordert de      Verlichting.)

Wij roepen hierbij de hulp van de 4 aardse engelen aan:
 • ENGEL VAN LUCHT
 • ENGEL VAN WATER
 • ENGEL VAN ZONLICHT
 • ENGEL VAN AARDE (klei)

Het esoterisch Onze Moeder: Door het onze moeder te bidden, vragen wij om gezondheid en verlossing van ziekte.
 • Onze Moeder die op aarde zijt (Chakra 1)
 • Uw naam worde geheiligd (Chakra 2)
 • Uw koninkrijk kome (Chakra 3)
 • Uw wil geschiede,gelijk in u alzo ook in ons (Chakra 4)
 • Gelijk gij dagelijks uw engelen uitzendt, zend hen ook naar ons (Chakra 5)
 • Vergeef ons onze zonden gelijk wij al onze zonden tegen u verzoenen (Chakra 6)
 • En leid ons niet naar ziekte, maar bevrijd ons van alle kwaad (Chakra 7)
 • Want uwer is de aarde en het lichaam en gezondheid. Amen (Kundalinistroom wordt geactiveerd naar de aarde toe.Dit bevordert de levensenergie.)


Bid hierna het Wees Gegroet Maria, om de Hemelse Moeder te vragen voor bijstand in je leven:
Maria die als karma op zich genomen heeft onze Verlosser Meester Jezus te baren, is als dank voor deze zieledienst de Koningin van de Engelen geworden. Zij is ook onze moeder.

 • Wees gegroet Maria,
 • Vol van Genade
 • De Bron is met U
 • Gij zijt de Gezegende onder de Vrouwen
 • Gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot
 • Heilige Maria Moeder van God’s Zoon én onze Moeder
 • bid voor ons zondaars
 • nu en in het uur van onze dood
 • Amen.

Sluit dan de gebeden af met het Eer aan de Vader en de Moeder:
 • Eer aan de Vader en de Moeder
 • de Zoon en de Dochter
 • en de Heilige Geest.
 • Zoals het was in het begin,
 • nu en altijd
 • tot in de eeuwen der eeuwen
 • Amen.
en eindig met het esoterische kruisteken.

Wees je er nogmaals van bewust dat deze heilige gebeden wonderen bewerkstelligen. 
Zij hebben de kracht onze chakra's te reinigen, te helen en te beschermen! De gebeden zijn een genade van God de Vader en de Moeder. 


Indien wij de Geboden begrijpen, voelen en onderhouden, dan zal ons alles gegeven worden waarvoor wij tot de Hemelse Vader en de Aardse Moeder bidden.

De Geboden zijn o.a.:
 • De 4 deugden naleven: Liefde, Waarheid, Rechtvaardigheid en Mededogen
 • Ont-wikkeling nastreven én laten plaatsvinden: de wikkels ontstaan in dit en andere levens, die zich bevinden om het Kernwezen heen en daarmee ons lagere ego vormen, deze wikkels echt en definitief opruimen en daarmee in staat komen en zijn jezelf, je ware zelf te ont-hullen
 • Je eigen Hogere Zelf te kennen, te voelen, te gehoorzamen (innerlijke leiding) en uiteindelijk te leven Dan denk , voel, spreek en handel je vanuit dit Kernwezen en niet meer vanuit je lagere ego
 • Gebed en meditatie iedere dag al is het maar kort
 • Alles verzaken wat ons in ons verlichtingsproces in gevaar brengt;het donker afzweren en trouw bewijzen aan de Bron en het Licht
 • Matiging met alles wat ons in illusies kan brengen; zoals bijv. alcohol, drugs, verslavingen en onrein voedsel
 • Goed zorgen voor het lichaam (tempel van de geest) en emoties en geest zodat verlichting kan plaats vinden.
Want de wijsheid, de liefde en de kracht van God gaan alles te boven. 
Besef dat er in je kernwezen een Godsdeel is, dat er in jou een directe verbinding is met De Bron.
Dit deel noemen we het Hogere Zelf. Het Hogere Zelf is altijd gericht op God Vader Moeder,op Licht, Liefde ,Kracht en Harmonie.
Ont-wikkel jezelf totdat je dit kunt VOELEN EN LEVEN.
Dan ben je de beste versie van jezelf en de bedoelde Verlichte Mens die zijn wereld positief verandert !

In liefde, Carina.